Urządzenia sieciowe

Sieć oprócz stacji sieciowych i medium trasnmisyjnego, ma cały szereg urządzeń odpowiadających za przepływ danych. Bez nich nie byłoby możliwe zbudowanie nowoczesnej i wydajnej sieci komputerowej. Opisane poniżej urządzenia moga występować jako samodzielne jednostki, ale równie dobrze moga funkcjonować w jednej obudowie jako uniwersalne układy. Dlatego obecnie popularny w sieciach hub może pełnić rolę przełącznika konceleratora i wzmacniaka

Regeneratory (wzmacniak, repeater)

Wszystkie topologie sieciowe maja ograniczenia odległości. Niektóre z nich używają technologii 10bT o ograniczeniu do 100 metrów, inne 10bF (światłowodów) o teoretycznym ograniczeniu do 2000 metrów. Ograniczenie odległości często utrudnia działanie sieci. Sposobem na rozwiązanie problemu może być zastosowanie regeneratora (ang. repeater), funkcjonującego w warstwie fizycznej modelu OSI. Regenerator służy do wzmocnienia sygnału, gdyż jego osłabienie na skutek tłumienia przewodu może spowodować uszkodzenie danych i utratę pakietów. Regenerator wzmacnia jedynie elektrycznie sygnał w przewodzie. Niepisana reguła mówi, by umieszczać regeneratory 15 metrów przed punktem oddalonym na maksymalna odległość dla danej topologii. Jeśli siec zbudowana jest na podstawie 10b2, regenerator powinien zostać umieszczony w okolicy 170 metra przewodu.

Karta interfejsu sieciowego

Karta interfejsu sieciowego (NIC — Network Interface Card) funkcjonuje zarówno w warstwie fizycznej, jak i w warstwie łącza danych modelu OSI. NIC używa adresu sprzętowego MAC z warstwy łącza danych oraz topologii warstwy fizycznej.

Koncelerator (hub)

W sieci gwiaździstej koncentrator jest centralnym miejscem podłączenia wszystkich klientów. Koncentrator działa w warstwie łącza danych modelu OSI i „interesują” go jedynie adresy MAC. Koncentrator nie służy do tworzenia dodatkowych segmentów sieci; służy jedynie jako miejsce podłączenia. Sieć możemy rozbudować, łącząc koncentratory kablem skrzyżowanym. Przy łączeniu koncentratorów często stosowane są regeneratory, aby zwiększyć odległość pomiędzy koncentratorami. Przepustowość koncentratora liczona jest w sposób zbiorowy. Jeśli przepustowość znamionowa koncentratora wynosi 100 Mb/s, oznacza to sumę wszystkich równoczesnych przesyłów danych przez koncentrator.

Przełącznik (switch)

Przełącznik również jest obecny w warstwie łącza danych i przypomina koncentrator, gdyż łączy ze sobą klienty w punkcie centralnym. Funkcjonowanie przełącznika opiera się na adresach MAC, jednakże przełącznik używa tych adresów do segmentacji sieci. Utworzone za pomocą przełącznika segmenty noszą nazwę wirtualnych sieci lokalnych (ang. Virtual LAN). Oprócz zdolności do wirtualnej segmentacji sieci, przełącznik udostępnia maksymalna przepustowość na każdym porcie. Jeśli przepustowość znamionowa przełącznika wynosi 100 Mb/s, każdy klient może potencjalnie komunikować się z szybkością 100 Mb/s. Koncentrator i dobry przełącznik różnią się przede wszystkim ceną.

Router

Ruter (ang. router), który funkcjonuje w warstwie sieciowej, kieruje ruchem sieciowym wszystkich klientów. Ponieważ ruter zna położenie innych sieci, może skierować ruch sieciowy do odpowiedniej lokalizacji. Każdy segment sieci musi być w stanie komunikować się z innymi segmentami, co jest możliwe dzięki użyciu rutera. Ruter kieruje ruchem, lecz nie dokonuje translacji. Jego zakres działania ograniczony jest do warstwy 3. Rutery nie zajmują się adresami sprzętowymi MAC klientów — to należy do urządzeń z warstwy 2.

Brama

Brama sieciowa (ang. network gateway) nie spełnia tej samej funkcji, co brama domyślna (ang. default gateway). Adres bramy domyślnej oznacza adres rutera. Brama sieciowa służy do tłumaczenia protokołów i może tez posłużyć do tłumaczenia adresów pomiędzy rożnymi protokołami.Webmaster: karolinapk