Protokoły transmisyjne

Protokoły transmisji pełnią w sieciach role kontrolera czuwającego nad porządkowanym przesyłaniem danych. Dane przesyłane są w różnych formach: komórek, ramek czy pakietów. W sieciach komputerowych przesyłanych jest bardzo wiele różnego rodzaju danych i za pomocą różnego rodzaju mediów, stąd mnogość protokołów transmisji. Należy wiedzieć, że połączenie się dwóch komputerów w celu przesyłania określonej porcji danych wymaga wielu protokołów. A każdy z nich jest odpowiedzialny za inną część tej złożonej operacji. Tutaj są zamieszczone przykłady takich protokołów.

Protokół PPP

PPP - (Point to Point Protocol) - protokół transferu służący do tworzenia połączenia z Internetem przy użyciu modemu i sieci telefonicznej, umożliwiający przesyłanie pakietów danych różnych formatów dzięki pakowaniu ich do postaci PPP; protokół ten steruje połączeniem między komputerem użytkownika i serwerem operatora Internetu; PPP także działa poprzez łącze szeregowe; zestaw będących standardami przemysłowymi protokołów ramek i uwierzytelnień należący do usługi Windows NT Remote Access Service (RAS), który zapewnia współdziałanie z oprogramowaniem zdalnego dostępu pochodzącym od innych dostawców; protokół PPP negocjuje parametry konfiguracji dla wielu warstw modelu OSI (Open Systems Interconnection); protokół PPP, będący standardem internetowym dla komunikacji szeregowej, definiuje sposób, w jaki pakiety danych są wymieniane z innymi systemami internetowymi używającymi połączeń modemowych.

Protokół TCP/IP

TCP / IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) - protokół sieciowy stosowany w sieci Internet; najczęściej posługują się nim systemy Unix, choć można go również stosować z Novell NetWare, Windows NT itp. TCP/IP jest bardziej podatny na naruszenia systemu bezpieczeństwa. Jego zadanie polega na podzieleniu informacji na odpowiedniej wielkości pakiety, ponumerowaniu ich, tak aby u odbiorcy można było sprawdzić, czy wszystkie pakiety nadeszły, i ustawić je w odpowiedniej kolejności. Poszczególne partie informacji są wkładane do kopert TCP, które z kolei są umieszczane w kopertach IP. Po stronie odbiorcy oprogramowanie TCP zbiera wszystkie koperty i odczytuje przesłane dane. Jeżeli brakuje jakiejś koperty, żąda ponownego jej przesłania. Pakiety są wysyłane przez komputery bez sprawdzania, czy droga jest wolna. Może się więc zdarzyć, że do określonego węzła sieci, w którym znajduje się router, nadchodzi więcej pakietów, niż urządzenie jest w stanie posegregować i wysłać dalej. W każdym routerze istnieje bufor, w którym pakiety czekają na wysyłkę. Kiedy bufor całkowicie się zapełni, nowe nadchodzące pakiety są wyrzucane i bezpowrotnie giną. Protokół obsługujący kompletowanie pakietów musi więc wtedy zażądać ponownego ich przesłania.

Protokół SMTP

Simple Mail Transfer Protocol jest protokołem TCP/IP obsługującym przesyłanie wiadomości poczty elektronicznej z jednego systemu pocztowego do drugiego. Do wykonywania tego zadania SMTP używa portu o numerze 25. SMTP przesyła pocztę w sposób wiarygodny i wydajny. Gdy wiadomość e-mail dociera do serwera SMTP, zostaje umieszczona w buforze. Serwer SMTP co pewien czas sprawdza, czy są wiadomości do wysłania. Wiadomość jest składowana w serwerze SMTP aż do przesłania do serwera docelowego. SMTP opiera się na dostawach dwupunktowych (end-to-end delivery), w których łączy się z serwerem docelowym w celu przesłania wiadomości. Jeśli użytkownik adresat jest niedostępny, to poczta zostaje odesłana do nadawcy.

Protokół POP

Post Office Protocol jest protokołem internetowym, służącym do przesyłania wiadomości poczty elektronicznej z serwera POP do skrzynki pocztowej użytkownika w lokalnym komputerze. Ten protokół funkcjonuje w architekturze klient-serwer. Serwer POP używa tego protokołu, natomiast lokalny komputer z programem pocztowym musi zostac skonfigurowany jako klient POP. Najnowsza wersja tego protokołu jest POP3; wcześniejsza — POP2 — jest już wycofana. Protokół POP2 wymagał do wysyłania wiadomości serwera SMTP, natomiast POP3 może funkcjonować zarówno z serwerem, jak i bez niego. Ponadto protokół POP3 nie jest zgodny z POP2. POP2 uzywal portu TCP 109, zaś POP3 używa portu 110.

Protokół HTTP

HTTP (HyperText Transfer Protocol — protokół przesyłania hipertekstu) jest protokołem warstwy aplikacji, służącym do komunikacji pomiędzy serwerem WWW i przeglądarkami. Określa, jak komunikaty maja być formatowane i przesyłane oraz jakie czynności powinien podjąć serwer WWW (lub przeglądarki) w reakcji na określone polecenia. HTTP jest protokołem bezstanowym, co oznacza, ze nie zachowuje informacji o poleceniach, które poprzedzały aktualne polecenie. HTTP umożliwia klientowi wysłanie do serwera WWW listy wszystkich symboli, które potrafi zinterpretować. Na podstawie tych informacji serwer odpowiada w sposób optymalny dla klienta. Pozwala to klientom i serwerom uporać się z licznymi formatami graficznymi, jak np. GIF lub JPEG. Protokół HTTP używa adresu URL wprowadzonego w przeglądarce przez użytkownika, aby znaleźć zasób w Internecie. Komunikacja pomiędzy przeglądarka i serwerem WWW odbywa się za pomocą rożnych poleceń HTTP.

Protokół IPX

Protokół IPX (Internetwork Packet Exchange) jest oryginalnym protokołem sieciowego systemu operacyjnego Novell NetWare. Wykonuje analogiczne zadania jak protokół TCP/IP. Podobnie jak IP, jest protokołem międzysieciowym zapewniającym usługi datagramowe. Pakiet IPX składa się z obszaru danych i 30-bitowego nagłówka zawierającego adresy portów, węzłów i gniazd zarówno po stronie nadawcy, jak i odbiorcy.

Datagram – pakiet informacji służący do transportowania danych na zasadzie bezpołączeniowej. Oznacza to komunikację jedynie w jednym kierunku bez nawiązania stałego połączenia. Datagram może być adresowany do dowolnego komputera docelowego w sieci rozległej w celu nawiązania czasowego połączenia. To rodzaj zapytania, czy dany komputer istnieje w sieci.

Protokół FTP

FTP (ang. File Transfer Protocol) - protokół transmisji plików. Zazwyczaj usługa ftp służy do kopiowania plików z odległej maszyny do lokalnej lub odwrotnie. Działa na zasadzie klient-serwer i przeważnie z usługi korzystamy przy użyciu interaktywnej aplikacji. Zapewnia ochronę przy użyciu haseł dostępu.Webmaster: karolinapk